OZ Hýbem sa a je mi dobre

STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA (Časť)

Článok 1

Založenie združenia

Združenie je založené v zmysle Zákona o združovaní občanov č. 83/1990 Zb.

Článok 2

Názov a sídlo

Názov združenia: Hýbem sa a je mi dobre

Sídlo združenia: Karadžičova 37, 81107 Bratislava

Článok 3

Cieľ činnosti združenia

Cieľom činnosti združenia je pomáhať ľudom čo najdlhšie ostať zdravými a aktívnymi, aby sa vedeli podľa svojich najlepších schopností o seba postarať, viesť nezávislý život.

Predmetom činnosti združenia je viesť ľudí, aby sa snažili byť čo najviac samostatní a to v ľubovoľnom veku, či zdravotnom stave. Viesť ľudí k aktívnemu spôsobu života, zodpovednosti k svojmu zdraviu. Vyvíjať aktivity, ktoré vedú k prevencii chorôb a zdravotných obmedzení, pasivity, depresií.

Vyvíjať pohybové, vzdelávacie aktivity, workshopy, prednášky, diskusie, kurzy a spoločné činnosti, ktoré nabádajú k dobrovoľníctvu, pomoci ľudom, zvieratám, podporovať snahu byť v akomkoľvek ohľade užitočným.

Vzdelávať v oblasti dobrovoľníctva, využívať dobrovoľníkov na aktivity v prospech zdravotne znevýhodnených ľudí. Organizovať podujatia v spolupráci s ostatnými podobne zameranými občianskymi združeniami, nadáciami, štátnymi organizáciami, školami, domovmi sociálnych služieb a s odborníkmi v oblasti zdravotníctva, psychológie, pohybu a podobne.


IČO:  53 191 480

Predseda a konateľ: Ing. Mária Delmárová

Registrácia na Ministerstve vnútra SR dňa 6.8.2020